AINA2019


Conference Venue

Kunibiki Messe, Matsue, Japan


Kunibiki Messe, Matsue, Japan

AINA 2019 will be held at Kunibiki Messe, Matsue, Japan.

Venue address: 1-2-1 Gakuen-minami, Matsue-shi, Shimane, Japan